Blog Archives

Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt

Khái niệm Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị dùng để truyền nhiệt (trao đổi) giữa hai hoặc nhiều chất tải nhiệt, giữa bề mặt rắn và chất lỏng ở nhiệt độ khác nhau. Trong các ứng dụng, thiết

Posted in HEX Tagged with: , , ,
DMCA.com Protection Status